Davvisámegiella

FA121 A8 E 99 D0 400 B B5 A5 C9026 BA0499 F

Dáiddadállu Nuuk Nordisk:ai 2023

Ođđasat 22.05.23

Dáiddadállu lea dál bordime seahkaid ja mii bijádit mánnodaga Ruonáeatnamii vuot searvat Nuuk Nordic Kultuvrafestiválii (NNK23). Nuuk Nordic lea viiddis kultur- ja dáiddafágalaš festivála Kalaallit Nunaatas. Nuuk Nordic ovttas Nivi Christensenain Nuuk Dáiddamuseas, leat lagás ja dehálaš ovttasbargoguoimmit Dáiddadállui. Juohke nuppi jagi loktejit sii eamiálbmogiid dáiddafágalaš gelbbolašvuođa ja čohkkejit dáiddáriid ja kulturbargiid miehtá davviguovlluid Ruonáeatnama oaivegávpogii.

Dáiddadálu fierpmádagas lea nanu oassálastin dán jagáš festiválas go fierpmádatnjunuš Dine Arnannguaq Fenger Lynge, stivraláhttu Beaska Niillas, dáiddárguoibmi Ann-Sofie Kallok, prošeaktajođiheaddji Anne Henriette Nilut ja buvttadeaddji Inga Márjá Utsi, vulget Nuukii sihke čájehit ja loktet ságastallamiid sámi dáidaga birra. 

Geahča NNK23 prográmma dás


Internášunála ovttasbarggut ovdánáhttet suorggi

Sámi dáidda lea bivnnut ja dehálaš jietna máilmmidásis ja Dáiddadállu lea áiggi mielde bovdejuvvon iešguđet arenaide ovddastit min fágabirrasa. Dainna lágiin lea ge Dáiddadálu rolla šaddan bargat sihke sámi dáiddafága, -birrása ja min dáiddárguimmiid sajádagaid nannemiin ja ovdánáhttimiin. Min fierpmádatnjunuš Dine Arnannguaq Fenger Lynge lea johttán iešguđet kulturarenain ja dadjá áibbas dárbbašlažžan hukset internášunála ovttasbargguid maid bokte mii sáhttit oktasaččat ovdánit ja juogadit gelbbolašvuođa mainna sáhttit ges nannet sámi dáidaga ja servvodaga.

Dine Arnannguaq Fenger Lynge

“Dát deaivvadanbáikkit leat ja leat leamaš dehálaččat, go dat leat addán vejolašvuođa oktasaččat jurddašit, huŧkat ja lonohallat gelbbolašvuođaid, midjiide geaid bargovuođđu lea eamiálbmot kultuvra ja identitehta. Min ulbmil lea diđolaččat addit dáiddáriidda saji ovdánit iežaset dáiddalaš jienaiguin maid bokte sii čalmmustáhttet ja ovdánáhttet servvodaga gos mii bargat ja eallit. Dáiddáriidda lea dáidda gulahallanreaidu mainna loktejit eamiálbmotservvodagaid hástalusaid globála ođđásiidda. Dáidda lea maid min reaidu mainna mii sáhttit loktet áššiid servvodatovdánáhttideddjiid bargobeavddiid nala. Mun gal jáhkán ahte mii sáhttit vaikko váriid sirdit iežamet bargguin.” Muitala Lynge.

Sámi dáidda gáhttahearvan 

Min dáiddárguoibmi ja Dáiddadálu DDDDD-Duot Dát DD Dáidda čájáhusa kuráhtor Ann-Sofie Kallok vuolgá cegget čájáhusa mii galgá olles váhkku hervet Nuuka gáhtaid. Sámis ráhkaduvvo dáidda máilmmidásis ja go Sápmi dán jagi lea ožžon váldosaji Kalaallit Nunaat dáiddalávddis, de mii válddimet vejolašvuođa čalmmustáhttit guhtta visuála dáiddárguoimmi ja sáddet DDDDD mearrasullui. 

2881105 F EEB3 4721 AF1 D FD5089 F126 D4 1 105 c

DD TalkStage

Bearjadaga 26.b. miessemánus lea Dáiddadálus beaivásaš “Talk-stage” nammásaš lágideapmi dii.12:00-16:30 Nuuk kulturguovddážis. Talk-stage bokte mii rahpat almmolaš ságastallamiid gos fágaolbmot deaivvadit gieđahallandihte fáttáid mat leat dehálaččat álgoálbmotdáidagii. Dáiddadálu bealis servet Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Beaska Niillas ja Ann-Sofie Kallok ságastallat bivnnut Sámi- ja Ruonáeatnandáiddáriiguin ja álgoálbmot kultursuorggi njunnožiiguin. Lágideapmi lea rabas ja mii ávžžuhit buohkaid geain lea beroštupmi álgoálbmotdáidagii boahtit. 

B5 C10 BFC A7 E2 48 BE 9963 04 B92 A30 DCEF

Bistevaš ságaid guvlui

Lynge muitala ahte son lea vásihan ollu mearkkašeaddji ságastallamiid dákkár lágidemiid oktavuođas ja illuda go mis dán jagi lea maid jođus prošeakta mii galgá dustet ja seastit dakkár dieđuid viidát márkanii ja boahtteáigái. 

“Mun lean oahppan ahte dakkár deaivvademiiguin lea mearehis árvu min ásahussii ja dáiddáriidda go doppe mii háhkat dehálaš ja rikkis dieđuid, oktavuođaid ja reaidduid mat gusket min kultuvrraide ja fágasuorgái. Mii sáhttit ollet guhkás dáiguin deaivvademiiguin jus mii ealihit daid dehálaš fáttáid, jurdagiid ja oktasaš mihttuid mat doppe čuožžilit.” čilge son. 

6 B3476 C5 20 C8 4 CC6 A819 A4117967366 A

DD Podcasta

Dáiddadállu lea vásihan ahte gelddolaš ja ovdánáhtti jurdagat dávjá báhcet belohahkan go lágideamit loahpahuvvojit, ja lea dál huŧkan podcast-prošeavtta mii galga čuovvolit ja čiekŋudit fáttáide mat sáhttet ávkin sámi dáidaga ja servvodaga ovdáneapmái. 

“Podda galgá dokumenteret Dáiddadálu stuorra fierpmádaga ja ovttasbargguid eará álgoálbmotásahusaiguin ja dáiddáriiguin. Go mii báddet deaivvadanbáikkiiguin dego Nuuk Nordiskas, de mii beassat čalmmustáhttit Dáiddadálu dehálaš rolla álgoálbmot-dáiddamáilmmis. Álgoálbmogiin leat oktasaš hástalusat ja nu leat dávjá nai fáttát maid sin dáidagat gieđahallet. Podcasta addá vejolašvuođa loktet dáid hástalusaid ja mii sávvat ahte ságastallamat dainna lágiin besset šaddat ja ovdánit.” dadjá prošeaktajođiheaddji Anne Henriette Nilut. 

NNK23 šadda vuosttaš ceahkki gos mii galgat báddet golbma oasi Dáiddadálu ođđa podcastii, mii almmuhuvvo čakčat. Mii sáhttit dál jo veahážiid mielde illudišgoahtit duostilis poddii mii boahtá loktet álgoálbmot-dáiddamáilmmi čuolmmaid mat muđui eai livčče gullámis. Eambbo dieđut Dáiddadálu podcasta birra bohtet geasi mielde. 

Dassážii mii joaŧkit nannet ja háhkat internášunála ovttasbargguid mat dahket sajiid min dáiddáriidda – First stop Nuuk Nordic!