Norsk

Skjermbilde 2023 05 25 kl 12 41 06

Dáiddadállu fra et grunderperspektiv

Nyheter 25.05.23

Visste du at Dáiddadállu (DD) er en dedikert kunst-økonomisk entreprenør? Om ikke, så vil jeg gjerne fortelle deg om DDs visjoner og utfordringer, om hvordan vi jobber med å kartlegge, foredle, pakke inn, markedsføre og selge kunst som en enorm immateriell verdi fra Sápmi til en hel verden. Hvordan vi jobber systematisk for å forvalte og foredle den brede og mangfoldige verdien som kunst faktisk er, med mål om å effektivisere økonomi og lønnsomheten i vår kunstfaglige nærings-symbiose som går på kryss og tvers av så å si alle samfunnslag og fagfelt. For at du skal forstå den enorme verdien av dette for oss kunstnere, vil jeg prøve gi deg et ærlig innblikk i både kunstnerlivet, gründerskap og institusjonsbygging.

Did you know that Dáiddadállu (DD) is a dedicated art-economic entrepreneur? If not, I would like to tell you about DD's visions and challenges, about how we work to map, refine, package, market and sell art as a huge intangible value from Sápmi to the whole world. How we work systematically to manage and refine the broad and diverse value that art actually is, with the aim of streamlining the economy and the profitability of our art-professional business symbiosis that cuts across virtually all walks of life and professional fields. In order for you to understand the enormous value of this for us artists, I will try to give you an honest insight into both artist life, entrepreneurship and institution building.

311515807 5701021229978028 4520656078352531479 n

Tenkeren som produkt

Er det noe vi kunstnere er gode på, så er det å grave oss ned i kompliserte tematikker eller problemstillinger. Filosofere, undersøke, vri og vende oss i tema og materialer over tid. Helst unngå logikk og satte systemer, men å bruke masse tid og krefter på å oversette følelser, undringer og tanker til et nytt format og et nytt språk. Til å teste og feile med materialer og uttrykk, helt til vi finner noe som gir mening. Noe som kan utfordre eller komplementere liv, samfunn, tro og sjel. Altså kunsten. Mange av oss, meg selv inkludert, jobber så intuitivt at vi i intensitetens øyeblikk glemmer å skrive alt vi tenker og gjør, om til en prosjektbeskrivelse, og ender så opp med å gjøre mesteparten av arbeidet pro bono. Dermed sitter vi igjen med et svært begrenset produkt etter enorm tidsbruk. Kanskje har vi ett eneste verk, et dikt eller en plate? Hvor mye får du solgt det for? Eller får du solgt i det hele tatt? Hvordan skal man skape merverdi av alt arbeidet og alle erfaringer som er investert i det ene sluttproduktet? Det er det som for oss er produktutvikling og økonomisk innovasjon, og det DD som kunstnerdrevet og bedriftsorientert klynge, er veldig, veldig gode på!

«De færreste kunstnere har agenter som dykker inn i den store materien bak kunsten for å skape bærekraftig og langsiktig inntjening av det -for kunstneren. For å gjøre det må man ha en helt spesiell kunstnerdrevet motivasjon og deretter dybdekunnskap om faget, kunsten, kunstneren og arbeidsmetoder. Også må du ha evne til å formulere det i skjerpet korthet, på et språk som er tilpasset forskjellige markeder og geografi. Fordi produktet (la oss si presentasjon av et en samisk kunstner eller kunstverk) vil se veldig annerledes ut i Sápmi enn i nasjonale eller internasjonale sammenhenger. Samtidig har produktene forskjellig relevans for forskjellige markedssegmenter som kunstbransjen, utdanningssektoren, politisk sektor, personlige kunstkonsumenter etc. Og bare la meg si det – det er nærmest umulig å gjøre denne jobben effektivt og godt om sitt eget arbeid fordi mengden av research, følelser og informasjon er så omfattende og altfor nært en selv. Sannsynligvis er også mange kunstnere på dette tidspunktet ganske “ferdig” med det gitte verket og dermed også i gang med det som gjør oss til kunstnere – nettopp nye tanker, nye undersøkelser, uttrykk, nye spørsmål og undringer.»

La meg også fortelle deg om symbiosen mellom meg som kunstner og Dáiddadállu som samarbeidspartner, nettverk, paraply eller mothership, om du vil. For å jobbe slik vi gjør, å leve som kunstner, trenger du et fagmiljø som inspirerer, pusher deg fram, heier på deg og utfordrer deg når det trengs. Som hjelper deg til å yte det du skal og vil, men også ser deg og kunsten din i flere forskjellige sammenhenger, for eksempel i faglige sammenhenger eller, formidlings- og næringssammenheng. Du trenger noen som forstår prosessene fra begynnelse til slutt og dermed også ser de immaterielle verdiene som opparbeides i det usynlige skapelsesrommet. Det er i dette rommet kunsten fødes. Det er et krevende og ofte ensomt rom å være i, noe som gjør kunstnere sårbare. Har du ikke dette miljøet, da må du kanskje skape det selv? Derfor så Dáiddadállu dagens lys i 2014. DD er kjempeviktig for mange, meg selv inkludert, men uansett hvor store eller viktige vi er, så må det erkjennes at DD også er et barn med behov. Hva trenger DD for å eksistere? DD trenger et fysisk sted å eksistere fra, DD trenger tydelige og dedikerte gründere som leder utviklingen i riktig retning og DD trenger flinke ansatte som sørger for at visjoner kan gjennomføres. Hva trenger så gründere og ansatte for å kunne gjøre denne jobben? De trenger en trygg og fungerende arbeidsplass som betaler lønn på lik linje med andre arbeidsplasser. Ja, og hvordan skal vi løse alt dette?

Det er her vi kommer inn på N2 og prosjektet vårt “produktutvikling og økonomisk innovasjon innen samisk kunst” som er støttet av N2 og Ovddos. Kort forklart, så er Ovddos et omstillingsprogram i Kautokeino kommune som jobber med prosjekter rettet mot nærings- og samfunnsutvikling. N2 er et treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnere har slått seg sammen for å skape en helhetlig overordnet satsing i Nord-Norge. Eierne av N2 er Fylkeskommunene i Nordland, og Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget, og samarbeidspartnere er Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Programmet ønsker å skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom økt satsing på bl. a. innovasjoner, økt konkurransekraft blant leverandører og kompetansemiljøer.

Daiddadallu event foto per heimly 3

Kunstbransjens hamsterhjul og hengemyr

Kunstnere har ingen fast lønn. Det nærmeste vi kommer lønn er tidsbegrensede kunstnerstipend og prosjektmidler. Kunstnerøkonomi er vanskelig og til tider tøft. Det samme gjelder for gründervirksomhet. Derfor er det ekstra spennende og utfordrende å være kunstner som gründer for å bygge en institusjon som er både kunst, næring og kultur. Ingen i den offentlige sfæren vet hvor vi best passer inn i systemer og det finnes nærmest ikke ordninger for å sikre grunnleggende driftsstøtte. Da DD på sjette utfordrende driftsår ble oppmerksomme på N2, var det akkurat det vi trengte for å sette trygghet og forutsigbarhet for oss selv på dagsordenen, i en bransje som er bygd opp på kortsiktig tenkning og enorm uforutsigbarhet. Nemlig prosjektfinansiering!

Govva Dáiddadálu viesus.

For DD som er en arbeidsplass, og etterhvert et viktig nettverk og institusjon, på sitt nå niende driftsår, betyr prosjektfinansiering at vi fortsatt lever på nåde om at vi til enhver tid klarer å cashe inn et godt nok prosjekt i prosjektjungelen, til å lønne våre ansatte videre og dekke grunnleggende driftsutgifter. For som du kanskje har skjønt, så er det ikke akkurat realistisk eller bærekraftig å kreve at kunstnere skal betale medlemskap i så store summer at det bærer en hel institusjon. Prosjektfinansiering i seg selv er en fantastisk mulighet til å utvikle godt gjennomtenkte visjoner. 


Problemet oppstår når man ikke har en grunnleggende økonomisk trygghet til å kunne jobbe i ro med langsiktig planlegging og visjonsarbeid. For oss betyr det at vår lille administrasjon sliter seg ut i et hamsterhjul av prosjekter, søknader, rapportering og regnskap. Mens man jobber med alle byråkratiske krav i offentlige søknadsprosesser, står ansvarlig for praktisk gjennomføring av pågående prosjekter og øvrig drift, entreprenørskap og logistikk med et tyvetalls kunstnere og internasjonalt nettverk , så skal det samme lille mannskapet ha ro nok til å komme opp med nye gode prosjekt idéer. Hvordan skal vi klare dette? Jeg sier ikke at prosjektene våren hittil ikke har vært gode nok, men at det store bildet bærer preg av desperasjon for å holde hjulene i gang og berge seg fra år til år. 

Resultatet er at man aldri oppnår hvilepuls til å kunne løfte blikket og tegne opp de store og viktigste linjene slik all annen systematisert næringsutvikling tilsier. Videre innebærer det en enormt stor uforutsigbarhet for ansatte og dermed institusjon. Når vi ikke kan planlegge langsiktig drift og ansette folk som kan følge opp langsiktige planer, klarer vi ikke å oppnå ønsket faglig progresjon og utvikling. At vi ikke kan tilby langvarige eller faste arbeidsstillinger, medfører at vi ikke er konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. Vi bruker mye tid og krefter på å lære opp midlertidige ansatte om våre prosjekter og driftsmønster, men mister de så fort andre tilbyr fast jobb. Vi klarer ikke å holde på dyktige ansatte fordi folk flest, har faste utgifter og trenger fast jobb for en grunnleggende forutsigbarhet i liv og økonomi. Og vi må starte alt på nytt. Annonsere stillinger, vente på søknader, intervjuer, opplæring og så videre. Mens prosjekttiden løper og hamsterhjulet ruller.

Siden bransjen ikke ser ut til å navigere seg bort fra denne hengemyren av en økonomimodell, må vi finne andre måter som gjør oss bedre rustet for både drift og økonomi, samtidig som vi ikke mister fokus på kunstnerne og kunsten. Nettopp derfor valgte vi å satse så tungt på N2 prosjektet og legge mye av våre begrensede administrative ressurser på å lande dette prosjektet og å gjennomføre det med kvalitet og dedikasjon. Med et tydelig mål om å øke inntjening og økonomisk trygghet for kunstnerne, samtidig som man bygger denne tenkningen inn i en større bærekraftig bedriftsøkonomisk modell for DD som institusjon.

Daiddadallu foto per heimly 4

DD som unik produktforedler

På N2 veien har vi dykket helt inn i margen av vår egen drift og filosofi for å identifisere og systematisere hva vi egentlig jobber med og faktisk leverer. Hva vi gjør best og hvilke grep vi kan ta for å gjøre det hyppigere, bedre og mindre ressurskrevende. Dette har gitt oss et tydeligere bilde på hva vi bør satse mer eller mindre på, hva vi bør ta betalt for, og hvordan vi best prissetter det. En ting som har blitt veldig tydelig på denne reisen er at vi trenger hverandre. Kunstnere trenger DD og DD trenger kunstnerne. Og med riktig samspill så kan vi spille hverandre jævlig gode om jeg får si det mildt! Her har det ikke vært noen snarveier. Vi har jobbet systematisk helt på individnivå med våre kunstnere, for å finne ut hvilke produkter vi kan skape, som passer den individuelle kunstneren med tanke på kunnskap, personlige styrker og svakheter, og arbeidsmetoder. Dette har vært viktig for å unngå situasjoner der kunstnere feilnavigerer ressurser og kapasitet og dermed taper på helhetlig, langsiktig og effektiv produksjon av framtidig kunst. Vi har med andre ord kartlagt produkter som fungerer optimalt for alle parter og som gir mest effektiv avkastning for begge parter uten at vi ender opp som konkurrenter.

The answer is Land 3 Photo Antero Hein

DD, som kunstnerdrevet institusjon, vet at det største produktet vi skal og bør forvalte, ligger et sted mellom kunstneren og kunstverket som er kunstnerens eget viktigste salgsprodukt. Vi jobber for å maksimere de verdiene som ofte er møysommelig bygd opp over tid, men usynlige for omverdenen og ofte også for kunstneren selv. Og med et tyvetalls kunstnere i forskjellige kunstgrener, så har vi utvilsomt mye potensial til nŧ produktutvikling. For oss handler det ikke bare om å identifisere nye, men også riktige produkter. Hadde vi ikke tatt denne grundige reisen så hadde vi for eksempel raskt kunne tenkt at det vil være smart å koordinere kurs med kunstnerne i de forskjellige kunstfagfeltene i vårt nettverk. At kurs som produkt vil være attraktivt for både kommunal sektor, den kulturelle skolesekken, skoler, kunstinteresserte og så videre. Easy peasy? Nei, egentlig ikke! Hadde vi ikke tenkt oss om opptil flere gangerl, hadde vi fort endt opp med å konkurrere med våre kunstnere om å levere nettopp dette produktet neste gang noen ser etter kurs. Da vil ikke vi være de som står i veien som et ekstra kostnadsledd dersom kunstneren selv allerede leverer eller ønsker å levere dette produktet. DD tenker at DD og kunstnere aldri skal konkurrere, men alltid utfylle hverandre. Enhver kunstner bør kunne gjenbruke opparbeidet kunnskap som et produkt, men det er avgjørende å spørre seg hvordan, fordi kunst er et produkt som er totalt individ-avhengig. Dersom det å arrangere kurs føles tungt for deg, noe du må mobilisere mye tid og krefter for å planlegge å gjennomføre, er dette sannsynligvis ikke et smart produkt for akkurat deg, da det vil gi gevinst i øyeblikket, men forringe din totale arbeidskapasitet i det helhetlige og langsiktige perspektivet.

Så når vi snakker om kunstfaglige produkter så er det absolutt ikke de innlysende fysiske kunstverkene vi snakker om, men hele tankeprosessen og erfaringene fra start til mål, sett i sammenheng med lokal, nasjonal og internasjonal marked og i kombinasjon med flere samfunns og kundesegmenter, og målt opp mot individuelle kunstnere. Jeg mener fortsatt at vi kunstnere må bli flinkere til å se at selv om vi har solgt det fysiske kunstverket, så sitter vi igjen med masse potensial for eksklusive produkter som ingen annen enn en selv kan levere. Derfor jobber DD dedikert videre med å identifisere og foredle denne verdien til eksklusive produkter, og lage bærekraftige systemer for salg og gjensalg i mange forskjellige kontekster og sammenhenger. Kunst er absolutt ikke en ferskvare og jo mer vi bygger, jo sterkere og mer attraktiv merkevare dannes for både kunstnere og DD. Og jo flere kunstnere vi blir, jo større er vårt verdikartotek som kan finslipes til attraktive og innbringende produkter. Du skjønner hva jeg mener når jeg sier at sammen kan vi spille hverandre jævlig god? Potensialet ligger der, men vi trenger ressurser for å kunne jobbe det fram.

Og tro meg når jeg sier at det et skrikende internasjonalt marked for Samisk kunst, urfolks tenkning, oss og våre produkter. Dáiddadállu er akkurat nå på tur til Kalaallit Nunaat og til Oslo der vi kuraterer og produserer visninger, verk og samtaler på nye arenaer og nye måter, kanskje nettopp fordi vi ikke er oppfostret i galleri miljøer men i ikke-urbane, små avsidesliggende plasser der vi alltid har måttet finne våre egne arenaer for kunsten å eksistere i. Derfor finner du oss snart på gata i Oslo med lydverk i containere, visuell kunst som gateutstilling, eller hengende på blokkvegger eller omså prosjekter på et tak.

Som et bonus tydeliggjør og forsterker vi de mange positive ringvirkningene og verdien av produktet vårt, kunst, for det brede samfunnslag og ikke minst for forskjellige institusjoner og sektorer som politikk, utdanning, forskning, helse og reiseliv. Det er mange som tjener ved at kunstnere kan jobbe med og leve av kunsten sin.

Hilsen Maret Anne Sara, kunstner og DD gründer